Algemene Voorwaarden

This Agreement was last modified on 18 February 2016.

Artikel 1 Terminologie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Media-discount:
De Vennootschap Onder Media-Discount B.V.., gevestigd te Arnhem aan het adres Bruningweg 19 C te Arnhem (6827BM) die handelt onder de handelsnaam: Media-Discount.nl;

Klant:
Een natuurlijke persoon die niet (mede) handelt in de uitoefening van een vrij beroep of bedrijf met wie Media-discount een Overeenkomst, van welke aard dan ook, aangaat.

Dienst(en):
De ingevolge de tussen Media-discount en de Klant gesloten overeenkomst door Media-discount te leveren prestatie(s) van welke aard dan ook, waaronder het leveren van diensten en/of goederen;

Aanbod:
Elk door Media-discount aan de Klant via elektronische en/of digitale weg (e-mail) verzonden vrijblijvend voorstel hetwelk als doel heeft het sluiten van een Overeenkomst;

Overeenkomst:
elke tussen Media-discount en een Klant gemaakte afspraak op grond waarvan Media-discount gehouden is ëën of meer Diensten te leveren;

Algemene Voorwaarden:
De onderhavige door Media-discount gehanteerde algemene voorwaarden;

Code:
een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord of andere code die door een Klant wordt gebruikt om zich te identificeren en in te loggen;

RMA nummer: een combinatie van letters en/of cijfers die door Media-Discount wordt afgegeven aan de Klant om retourzendingen terug te kunnen sturen en/of te identificeren.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming alles in de breedste zin van het woord- van elke tussen Media-discount en de Klant te sluiten en/of gesloten Overeenkomst, van welke aard en/of omvang dan ook.

2.2
Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn niet geldend tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Media-Discount en de Klant zijn overeengekomen.

2.3
Ingeval ëën of meer van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden uiteindelijk nietig of vernietigbaar zijn dan wel anderszins niet van toepassing (blijken te) zijn, zijn de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 3 Aanbod en totstandkoming van een overeenkomst

3.1.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt. Door Media-Discount verstrekte prijslijsten enz. zijn aan wijziging onderhevig en gelden niet als offerte. Media-discount levert alleen EU gecertificeerde producten die voldoen aan alle europese richtlijnen voor Nederland en Belgie.

3.2
Tekeningen, afbeeldingen en andere gegevens omtrent afmetingen, gewichten, kleuren enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3.3.
Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Media-Discount de opdracht per e-mail heeft bevestigd, of er door levering te kennen is gegeven dat Media-Discount de opdracht heeft geaccepteerd.

3.4.
De orderbevestiging van Media-Discount is doorslaggevend voor de omvang van de levering en de verdere inhoud van de overeenkomst.

Artikel 4 Opdracht

4.1
De Klant is ten opzichte van Media-Discount volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de Klant.

4.2
Bij het plaatsen van een opdracht bij Media-Discount dient de Klant zichzelf te identificeren en wordt de Klant door Media-Discount geïdentificeerd, door het gebruik van een Code. Media-Discount kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de Klant zijn overgezonden met gebruik van de juiste Code echter niet garanderen en kan hiervoor door de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Media-Discount is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de Klant ontvangt, de correcte gegevens zijn.

4.3
Media-Discount is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst met gebruik van de Code van een Klant. Media-Discount is bijgevolg gerechtigd om aan de Klant wiens Code werd gebruikt te leveren, te factureren en van deze Klant betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn Code. De Klant is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de door de Klant gekozen Code.

4.4
In geval van verlies of misbruik van de Code ten gevolge waarvan Media-Discount schade lijdt, dient de Klant Media-Discounthiervoor schadeloos te stellen. In het bijzonder dient de Klant bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de Code, Media-Discount onmiddellijk nadat de Klant daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.

Artikel 5 Prijs

5.1
Alle prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen: inclusief BTW, in euro’s en exclusief vracht, montage, installatie, in bedrijfsstelling en instructies als ook andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2
De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van ëën of meer der kostprijsfactoren is Media-Discount gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor Media-Discount al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke prijsverhoging geeft de Klant wel het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 Betaling

De betaling dient te geschieden door een wijze zoals door Media-Discount aangegeven ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. Betalingen door de Klant zullen allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

Artikel 7 Verzending en overdracht van risico

Tenzij anders overeengekomen gaan vanaf het moment van levering alle risico van verlies, vergaan, beschadiging etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de Klant.

Artikel 8 Levering

8.1 Kosten
Media-Discountlevert producten inclusief verpakking voor zover het geen bulk/OEM Artikel betreft. Verzendkosten komen voor rekening van de Klant.

8.2 Deellevering
Indien overeengekomen is dat de leveringen in fasen zal plaatsvinden zal door Media-Discountaan de Klant per deellevering verzendkosten in rekening worden gebracht.

8.3 Verpakking
Media-Discountheeft generlei verplichting jegens de Klant tot terugname van verpakkingen.

8.4 Leveringstermijnen, overmacht
Leveringstermijnen zijn indicatief en vrijblijvend, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De door Media-Discount aangegeven leveringstermijnen zijn onder voorbehoud van een juiste en tijdige levering aan Media-Discount door haar leveranciers en producenten. Vertragingen in levering en dienstverlening op grond van overmacht en andere onvoorzienbare gebeurtenissen, welke de levering door Media-Discountwezenlijk bemoeilijken of onmogelijk maken en niet te wijten zijn aan Media-Discount (waaronder in het bijzonder oorlog, oorlogsachtige gebeurtenissen, ambtelijke bevelen, het niet verkrijgen van invoer- of doorvoervergunningen, landelijke maatregelen betreffende de beperking van het handelsverkeer, stakingen, uitsluitingen en soortgelijke bedrijfsproblemen, verkeersproblemen), ongeacht of de gebeurtenissen zich voordoen bij Media-discount, haar leveranciers of haar onderaannemers, geven Media-Discount het recht de levering respectievelijk dienstverlening voor de duur van de belemmering buiten een toepasselijke aanlooptijd op te schorten of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is nagekomen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De leveringstermijn wordt eveneens verlengd met de periode waarmee de Klant zelf in gebreke blijft ten aanzien van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. De Klant heeft geen enkel recht op schadevergoeding als gevolg van een dergelijke belemmering.
Media-Discount heeft het recht goederen of diensten in gedeelten te leveren. Bij overeenkomsten tot levering geldt iedere gedeeltelijk levering van goederen en diensten als afzonderlijke nakoming.

8.5 Maximale levertijd
Tenzij vooraf anders overeengekomen, bedraagt de levertijd van bestellingen geplaatst bij Media-Discountmaximaal 30 kalenderdagen. Indien deze levertijd om wat voor reden dan ook niet haalbaar is, zal Media-Discount de Klant hiervan tijdig op de hoogte stellen. Naast de mogelijkheid om een nieuwe leverdatum overeen te komen, zal de Klant in dit geval de mogelijkheid hebben om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden waarbij reeds betaalde bedragen binnen 30 kalenderdagen na ontbinding door Media-Discount terug gestort dienen te worden. Media-discount heeft een gemiddelde levertijd van maximaal 7 werkdagen in uiterste gevallen.

8.6 Gebreken, transportschade
De Klant is gehouden de goederen onverwijld na aanlevering zowel op beschadigingen als op duidelijke gebreken te controleren. De gebreken dienen de transportondernemer (bijvoorbeeld de pakketdienst of expediteur) onverwijld te worden medegedeeld en op de vrachtpapieren te worden aangetekend. Bovendien dienen gebreken en transportschade Media-Discount binnen 5 kalenderdagen na de goederenafgifte schriftelijk door de Klant te worden medegedeeld. De beschadigde goederen blijven bij de Klant, totdat zij door een deskundige van Media-Discountbeoordeeld zijn. Latere reclamaties dan hier genoemd worden niet door Media-Discount geaccepteerd.

Artikel 9 Betaling, vertraging in de betaling

9.1 Betaling
Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dienen de facturen binnen 14 dagen te worden voldaan, gerekend vanaf de datum waarop Media-Discount de bestelling schriftelijk heeft bevestigd. De Klant is gehouden de door hem verrichte betalingen steeds in mindering te brengen op zijn oudste schuld. Alle door de Klant andersluidende bepalingen zijn nietig. Voor zover reeds kosten en rente zijn ontstaan, dient de Klant zijn betaling vooreerst op de kosten, dan de rente en tenslotte op de hoofdsom in mindering te brengen. Een betaling wordt niet eerder als voldaan aangemerkt dan wanneer wij over die betaling kunnen beschikken. Wissels worden niet geaccepteerd. De Klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

9.2 Vertraging in de betaling
In geval van schuldenaarsverzuim brengt Media-Discount meteen na het ontstaan daarvan 2% rente in rekening. Indien de Klant zijn betalingsverplichting niet nakomt, respectievelijk daarmede in verzuim geraakt, een door hem afgegeven betaalmiddel geweigerd wordt of wanneer Media-Discount andere omstandigheden ter ore komen welke zijn kredietwaardigheid twijfelachtig maken, heeft Media-Discount het recht de gehele resterende schuld onmiddellijk opeisbaar te verklaren. Een retentierecht van de Klant of de compensatie van de Klant met tegenvorderingen worden uitgesloten, tenzij de tegenvordering van de Klant niet door Media-Discount betwist wordt of rechtsgeldig is.

Artikel 10 Bescherming persoonsgegevens

Media-Discount deelt de Klant hierbij mede dat zij de in het kader van de bedrijfsvoering verkregen persoonsgegevens volgens de bepalingen van de Nederlandse wet op de bescherming persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de voldoening van alle vorderingen van Media-Discount op Klant, wordt Media-Discount de volgende bescherming geboden: Media-Discount behoudt de eigendom der goederen tot aan de volledige voldoening van de koopprijs en van alle vorderingen voortvloeiende uit de bestaande handelsbetrekking.
Indien de (mede-) eigendom van Media-Discountdoor natrekking of door zaaksmening teniet gaat, dan wordt reeds nu overeengekomen dat de (mede-) eigendom van de Klant aan de totale zaak voor wat zijn aandeel in de waarde betreft (de factuurwaarde) op Media-Discount overgaat. De Klant garandeert kosteloos de (mede-) eigendom van Media-Discount.

Indien de (mede-) eigendom van Media-Discountdoor natrekking of door zaaksmening teniet gaat, dan wordt reeds nu overeengekomen dat de (mede-) eigendom van de Klant aan de totale zaak voor wat zijn aandeel in de waarde betreft (de factuurwaarde) op Media-Discount overgaat. De Klant garandeert kosteloos de (mede-) eigendom van Media-Discount.

Het is de Klant niet toegestaan de geleverde goederen voordat deze volledig betaald zijn te verpanden, noch als zekerheid in eigendom over te dragen. In geval van beslaglegging door derden, in het bijzonder bij verpanding en beslagen, dient de Klant Media-Discount daarvan onverwijld in te lichten. De derde partij dient onverwijld op het eigendomsvoorbehoud van Media-Discountte worden gewezen. Iedere verhuizing van goederen waarop Media-Discount eigendomsvoorbehoud rust dient Media-Discount onverwijld te worden medegedeeld. Bij handelingen van de Klant welke in strijd zijn met de overeenkomst heeft Media-Discount het recht de goederen na aanmaning terug te halen en is de Klant verplicht tot afgifte.

Het geldend maken van het eigendomsvoorbehoud van Media-Discount, evenals de verpanding door Media-Discount van de geleverde goederen, gelden niet als ontbinding van de overeenkomst. De Klant is gehouden Media-Discount ten behoeve van de terugname van de goederen toegang te verschaffen tot de ruimten waarin de goederen zich bevinden. De vorderingen van de Klant uit wederverkoop van de door Media-Discount aan de Klant geleverde maar nog niet betaalde goederen worden bij voorbaat als zekerheid aan Media-Discount overgedragen.

In geval de goederen door de Klant verkocht zijn in ruil voor andere goederen, welke geen eigendom zijn van Media-Discount, geldt de vordering aangaande de koopprijs als overgedragen tot ten hoogste het bedrag van de waarde van de door Media-Discount geleverde goederen. De Klant is gemachtigd de overgedragen vorderingen zolang te incasseren als hij zijn betalingsverplichtingen jegens Media-Discount nakomt.

Artikel 12 Software

Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld Cd-rom) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de Klant uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De Klant, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren.

Artikel 13 Garantie

Media-Discount staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

13.1 Garantie
Garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij vooraf anders overeen is gekomen. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming correspondeerde gebruik en onderhoud van de geleverde zaken.

13.2 Garantie op samengevoegde producten/onderdelen en verbruiksgoederen
Media-Discount verleent geen garantie op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (drums, toners, papier, batterijen, e.d.), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

13.3 Garantie op basis van carry-in
De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Media-Discount op te geven adres. De producten dienen geretourneerd te worden in de onbeschadigde, originele verpakking vrij van labels, stickers, e.d. en inclusief alle meegeleverde accessoires zoals kabels, drivers, programmatuur en handleidingen.

13.4 RMA nummer
Retourzendingen van defecten danwel zendingen worden in beginsel uitgesloten en niet door Media-Discountgeaccepteerd, tenzij de retourzending plaatsvindt met onze vooraf gegeven toestemming middels een geautoriseerd RMA nummer en, voor zover van toepassing, met door Media-Discount in rekening gebrachte onderzoekskosten dan wel reparatiekosten.

13.5 Informatie op magnetische informatiedragers
Media-Discount is niet aansprakelijk voor het verlies van informatie op magnetische informatiedragers tijdens reparatiewerkzaamheden verricht door of namens Afuture, noch voor het verlies van informatie op geleverde magnetische informatiedragers veroorzaakt door defecten of mankementen van welke aard dan ook.

13.6 Eigendomsoverdracht
Indien de afnemer aan Media-Discounteen opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afnemer heeft de afgegeven zaak binnen drie maanden na de afgiftedatum niet afgehaald, eventueel tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, dan wordt de afnemer geacht afstand te hebben genomen van de ter reparatie afgegeven zaak ten behoeve van Media-Discount. De afnemer zal alsdan Media-Discountvrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

13.7 Wettelijke garantiebepalingen
Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

Verdere aanspraken van de Klant, in het bijzonder een aanspraak op vergoeding van schade welke niet aan de geleverde goederen zelf is ontstaan, zijn uitgesloten, tenzij deze berusten op opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Media-Discount.

Iedere aansprakelijkheid van Media-Discount wordt beperkt tot de onder de overeenkomst vallende, voorzienbare schade.

De aansprakelijkheid voor productiestilstand, gederfde winst, gederfd gebruik, gederfde overeenkomsten en alle andere economische of (in)directe (gevolg)schade wordt uitgesloten.

Artikel 15 Adviezen, aanwijzingen en informatie

Media-Discount sluit iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van adviezen, aanwijzingen en informatie, ook dan wanneer deze eventueel in het kader van installatie van de door Media-Discount geleverde goederen wordt gegeven.

Artikel 16 Herroepingsrecht

Bij producten;

16.1
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Media-Discountmag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

16.2
De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
– als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Media-Discount mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
– als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
– bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: 

16.3
De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Media-Discount mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

16.4
De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 17 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

17.1
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

17.2
De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 18 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

18.1
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een RMA aanvraag op de website van Afuture, middels een e-mail (rma@media-discount.nl) of middels telefonisch contact; 0031 (0)318 510226.

18.2
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Media-Discount.Dit hoeft niet als Media-Discountheeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

18.3
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Media-Discount verstrekte retourinstructies.

18.4
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

18.5
De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product naar Media-Discount.

18.6
Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Media-Discounteen bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Media-Discount is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

18.7
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 19 Verplichtingen van Media-Discount bij herroeping

19.1
Als Media-Discountde melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

19.2
Media-Discount vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Media-Discount in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Media-Discount aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

19.3
Media-Discount gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

19.4
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Media-Discount de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 20 Uitsluiting herroepingsrecht

20.1
Media-Discount kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Media-Discount dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
– Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Media-Discountgeen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
– Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Media-Discount worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
– Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Media-Discount de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
– Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
– Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
– Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
– Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
– Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
– Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
– Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Media-Discount geen invloed heeft;
– Verzegelde audio-, video-opnamen, software en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
– Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
– De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

20.2
Het genoemde herroepingsrecht betreft een consumentenrecht en is enkel toepasbaar bij consumenten/particuliere koopovereenkomsten. Indien een product of dienst zakelijk is aangekocht is deze uitgesloten van het herroepingsrecht en ligt de beoordeling en goedkeuring van een retourmogelijkheid of het ontbinden van een koopovereenkomst volledig bij Media-Discount.

20.3
De in lid 2 genoemde zakelijke overeenkomst wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een bedrijfsnaam in het factuuradres. Naast bedrijven worden ook overheidsinstanties, stichtingen en andere organisaties onder de noemer ‘zakelijk’ geplaatst.

Artikel 21 Intellectuele eigendom

Alle met de goederen verbonden intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder de merken en octrooien, zijn en blijven onvoorwaardelijk en altijd het eigendom van Media-Discount of eigendom van de leverancier(s) van Media-Discount. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden deze intellectuele eigendom te wijzigen of anderszins aan te passen. Pas na voorafgaande schriftelijke toestemming van Media-Discount is het de Klant toegestaan eigen merken op de goederen aan te brengen. In het laatste geval heeft de Klant het oogmerk niet alleen als verkoper op te treden, maar zich uitdrukkelijk en automatisch ook als (mede-)producent van de goederen jegens zijn Klanten te verbinden.

Artikel 22 Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle tussen Media-Discount en de Klant gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de in de woonplaats van de Klant bevoegde rechter, naar keuze van Media-Discount, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vormt Veenendaal de plaats van nakoming. Media-Discount behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 23 Klachten

We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@media-discount.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.